sky
บ้านตาดวันนี้

กองวิชาการแลแผนงาน

66

นายเดชา แสงศรี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

plan1

นางณีรนุช สีดาบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

RGB básico

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น)
-(ว่าง)-

RGB básico

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

plan3

นายโอภาส บุญภาตระกูล
นิติกรชำนาญการ

plan4

นางสาวจันทรวดี พิมพ์ศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน