sky
บ้านตาดวันนี้

กองวิชาการแลแผนงาน

RGB básico

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รัชฎาภร เขียวโพธิ์

นางรัชฎาภรณ์  เขียวโพธิ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
082-1166527

พิณญาภา

นางสาวพิณญาภา  กระบือคูณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
086-2628444

ธัญธิดา ชูดำ

นางสาวธัญธิดา  ชูดำ
นิติกรปฏิบัติการ
063-5879195

002

นางสาวจันทวดี พิมพ์ศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
091-0626128