sky
บ้านตาดวันนี้

ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

เอกสารเผยแพร่

ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านตาด เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ตำบลบ้านตาด ประจำปีงบประมาณ 2562

rongtuck

ark