sky
บ้านตาดวันนี้

ประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านตาด รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

เอกสารเผยแพร่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  5/2561  พ.ศ. 2561

rongtuck

ark

ark