sky
บ้านตาดวันนี้

  โครงสร้างกองการศึกษา

อลงกรณ์

นายอลงกรณ์  กัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับกลาง
065-1087852

พี่ผึ้ง 2

นางจินตนา  แสงนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
097-3015884

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น

อู๊ดด

นางสาวศุภลักษณ์ ทมถา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
064-2085839

RGB básico

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ed2

นางสาวกำไรทิพย์ มะลารวมรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
095-6674422

ed3

นางนัฏฐินี พาพินิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
087-8645004

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 5

ed13

นางภัทราวดี  ถุงร้อยพันธ์
ครู คศ.2
093-3658542

ed4

นางภาดา สุวรรณศรี
ครู คศ.1
086-2533535

54

นางสาวสุภาพ หลงทอง
ครู คศ.1
089-5290183

64

นางบุญค้ำ น้อยป้อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
084-4286440

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด หมู่ที่ 14

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11

53

นางสรณียา พิมพ์ศรี
ครู คศ.2

ed5

นางภัททิยา  ไชยคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
093-5595337

63

นางเรณู โนวฤทธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
084-7802498

ed6

นางสกุลตลา ทองจรัส
ครู คศ.2
093-3287512

ed7

นางวนิดา เรืองเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
098-1013723

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12

ed10

นางนวลศรี บุดดีคำ
ครู คศ.2
093-3265328

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

RGB básico

-ว่าง-
ครู คศ.1

ed11

นางปัณนภัส พันโภคา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
042-120429 ต่อ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2

ed12

นางสาววัฒนา พาแกดำ
ครู คศ.1

RGB básico

-ว่าง-
ครู คศ.1

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด