sky
บ้านตาดวันนี้

  โครงสร้างกองการศึกษา

อลงกรณ์

นายอลงกรณ์  กัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
065-1087852

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

49

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

สุภาดา

นางสาวสุภาดา ขุนวงษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-2785212

ed2

นางสาวกำไรทิพย์ มะลารวมรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
095-6674422

ed3

นางนัฏฐินี พาพินิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
087-8645004

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 5

54

นางสาวสุภาพ หลงทอง
ครู คศ.1
089-5290183

ed4

นางภาดา สุวรรณศรี
ครู คศ.1
086-2533535

ed5

นางภัททิยา ไชยคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
042-120429 ต่อ 10

64

นางบุญค้ำ น้อยป้อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
084-4286440

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 14

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 11

53

นางสรณียา พิมพ์ศรี
ครู คศ.1

63

นางเรณู โนวฤทธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
084-7802498

ed6

นางสกุลตลา ทองจรัส
ครู คศ.1
093-3287512

ed7

นางวนิดา เรืองเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
098-1013723

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 12

RGB básico

-ว่าง-
ครู คศ.1

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ed10

นางนวลศรี บุดดีคำ
ครู คศ.2
093-3265328

ed11

นางปัณรภัส พันโภคา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
042-120429 ต่อ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 2

ed12

นางสาววัฒนา พาแกดำ
ครู คศ.1

ed13

นางภัทราวดี ถุงร้อยพันธ์
ครู คศ.2
093-3658542