sky
บ้านตาดวันนี้

  โครงสร้างกองการศึกษา

RGB básico

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา (กลาง)
-ว่าง-

RGB básico

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-

RGB básico

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น)
-ว่าง-

49

นางสาวแคทริยา ไชยจำนงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

RGB básico

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-

ed2

นางสาวกำไรทิพย์ มะลารวมรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ed3

นางนัฏฐินี พาพินิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 5

54

นางสาวสุภาพ หลงทอง
ครู คศ.1

ed4

นางภาดา สุวรรณศรี
ครู คศ.1

ed5

นางภัททิยา ไชยคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

64

นางบุญค้ำ น้อยป้อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 14

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 11

53

นางสรณียา พิมพ์ศรี
ครู คศ.1

63

นางเรณู โนวฤทธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ed6

นางสกุลตลา ทองจรัส
ครู คศ.1

ed7

นางวนิดา เรืองเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 12

ed8

นางวาสนาทิพย์ ศรีอุดม
ครู คศ.1

RGB básico

-ว่าง-

ed10

นางนวลศรี บุดดีคำ
ครู คศ.2

ed11

นางปัณรภัส พันโภคา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตาด หมู่ที่ 2

ed12

นางสาววัฒนา พาแกดำ
ครู คศ.1

ed13

นางภัทราวดี ถุงร้อยพันธ์
ครู คศ.2

ed14

นางสาวจิราภรณ์ สิทธิจักร์
จ้างเหมาบริการ