sky
บ้านตาดวันนี้

redio

kumer

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

ark

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบบ้านตาด เนื่องด้วยจังหวัดอุดรธานีได้แจ้งการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายและการตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านตาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ด้านสาธารณภัย

rongtuck

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

เทศบาลตำบลบ้านตาด


    234 หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ถนนอุดร-หนองประเสริฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
   ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่ ที่รับผิดชอบทั้งหมด 100.85 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองดูแล จำนวน 16 หมู่บ้าน
โทร. 042-120-429 แฟกซ์. 042-120-430 E-Mail: bantad_sao@hotmail.com