sky
บ้านตาดวันนี้

redio

kumer

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

ark

ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเ […] Read more

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด เรื่องกำหนดหลักเณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอาคารสนามกีฬาส่วนกลางหมู่บ้าน บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเผยแพร่

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาด เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเ […] Read more

rongtuck

ark

ark

ark

ark

ark

ark

เทศบาลตำบลบ้านตาด


    234 หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ถนนอุดร-หนองประเสริฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
   ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่ ที่รับผิดชอบทั้งหมด 100.85 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองดูแล จำนวน 16 หมู่บ้าน
โทร. 042-120-429 แฟกซ์. 042-120-430 E-Mail: bantad_sao@hotmail.com