sky
บ้านตาดวันนี้

กองคลัง

RGB básico

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (กลาง)
-ว่าง-

somRerdee

นางสาวสมฤดี สินชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

29

นางฉวีวรรณ เหลืองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลป)

Personal2

นางสาวฐินัดดา  พิมพ์ศรี
ผู้ช่วยจักจัดการงานทั่วไป

27

นางสาวสิริกร ไชยจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

Personal1

นางสาวพวงผกา ทองปั้น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

RGB básico

เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)

30

นางสาวจิราภรณ์ วรรณศรี
ผช. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้