sky
บ้านตาดวันนี้

กองคลัง

RGB básico

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (กลาง)
-ว่าง-

RGB básico

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ต้น)
-ว่าง-

RGB básico

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)

29

นางฉวีวรรณ เหลืองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลป)

palat_6

นางสาวฐินัดดา  พิมพ์ศรี
จ้างเหมาบริการ

27

นางสาวสิริกร ไชยจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

RGB básico

นักจัดเก็บรายได้
(ว่าง)

RGB básico

เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)

31

นางสาวอัจฉราภรณ์ นาสมยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

30

นางสาวจิราภรณ์ วรรณศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้