sky
บ้านตาดวันนี้

กองคลัง

อมรรัตน์

นางสาวอมรรัตน์  วันดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-9515195

somRerdee

นางสาวสมฤดี สินชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
082-8459911

29

นางฉวีวรรณ เหลืองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลป)
081-0524666

Personal2

นางสาวฐินัดดา  พิมพ์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
083-3532991

27

นางสาวสิริกร ไชยจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
094-1858481

Personal1

นางสาวพวงผกา ทองปั้น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
063-9628364

RGB básico

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

30

นางสาวจิราภรณ์ วรรณศรี
ผช. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
062-2258355