sky
บ้านตาดวันนี้

กองช่าง

33

นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

RGB básico

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-

m2

นายเสกสิทธิ์ ศรีสุระ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

m3

นายปริญญา พันธุ์สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

36

นายเอกลักษณ์ ไชยตรี
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญการ

RGB básico

นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-

RGB básico

นายพิบูญชน  ศิริหนองหว้า
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

43

นายอนุชา ปัญหาราช
คนงานทั่วไป

m6

นายวิรัตน์ บุญผาจักร
คนงานทั่วไป

RGB básico

ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-

38

นายวรสิทธิ์ อุปฮาด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า