sky
บ้านตาดวันนี้

กองช่าง

33

นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

m1

นายตะวัน ธิชา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

m2

นายเสกสิทธิ์ ศรีสุระ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

m3

นายปริญญา พันธุ์สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

36

นายเอกลักษณ์ ไชยตรี
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญการ

37

นายวัชรินทร์ เรืองศรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ

RGB básico

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
-(ว่าง)-

43

นายอนุชา ปัญหาราช
คนงานทั่วไป

m6

นายวิรัตน์ บุญผาจักร
คนงานทั่วไป

41

น.ส.วินุช พิมพ์ศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา

38

นายวรสิทธิ์ อุปฮาด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า