sky
บ้านตาดวันนี้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

somporn

สิบเอกสมพร  หีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ระดับต้น
098-4987566

nujun

นางสาวนวลจันทร์  สนิทชน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับต้น

avata-150x150

 -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

RGB básico

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

Personal2

นางสาวฐินัดดา  พิมพ์ศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด