sky
บ้านตาดวันนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ธีรประภา

นางธีรประภา  ทองวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
042-120429 ต่อ 12

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

RGB básico

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

na2

นายคมสัน  สาระสม
พนักงานขับรถยนต์

RGB básico

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

RGB básico

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

utumporn

นางสาวอุทุมพร  บุตรสิม
พนักงานจ้างเหมาบริการ