sky
บ้านตาดวันนี้

ที่อยู่ ของเทศบาลตำบลบ้านตาด คืออะไร

เทศบาลตำบลบ้านตาด
เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ถนนอุดร-หนองประเสริฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-120-429 แฟกซ์. 042-120-430

สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้างค่ะ

โทร. 042-120-429 แฟกซ์. 042-120-430
เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านตาด http://bantadlocal.com

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ลงได้เมื่อไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สิทธิของผู้สูงอายุ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น กฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเช่นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
๑.  มีสัญชาติไทย
๒.  มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบ้านบ้านตาด
๓.  มีอายุหกสิบปีขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ เทศบาลตำบลบ้านตาด
๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด หรือสถานที่ที่เทศบาลตำบลบ้านตาดได้กำหนด  โดยมีหลักฐาน ดังนี้
๑.  บัตรประจำตัวประชาชน
๒.  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี กรณีผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑.  ตาย
๒.  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ
๓.  แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อเทศบาลตำบลบ้านตาด
สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้สูงอายุ
๑.  การให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
๒.  การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
๓.  การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.  การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

2.การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่
สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นกฎหมายที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพึงได้รับ เช่นการบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
๑.  มีสัญชาติไทย
๒.  มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาดตามทะเบียนบ้าน
๓.  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อเทศบาลตำบลบ้านตาด โดยมีหลักฐาน ดังนี้
๑.  บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒.  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา(ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

3.การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘
ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ผู้ป่วยเอดส์สามารถมายื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอดโดยนำเอกสารมายื่น ณ เทศบาลตำบลบ้านตาด ดังนี้
๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   ๑  ฉบับ
๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ
๓.  ใบรับรองแพทย์

เบี้ยยังชีพที่ได้รับ
ผู้สูงอายุ
– อายุ  ๖๐ – ๖๙  ปี          ได้รับ            ๖๐๐   บาท
– อายุ  ๗๐ – ๗๙  ปี         ได้รับ            ๗๐๐  บาท
– อายุ  ๘๐ – ๘๙  ปี         ได้รับ            ๘๐๐  บาท
– อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไป          ได้รับ         ๑,๐๐๐  บาท

ผู้พิการ
ได้รับเงิน  เดือนละ  ๘๐๐  บาท

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงิน  เดือนละ  ๕๐๐  บาท

อยากทราบประวัติของ เทศบาลฯ ค่ะ

เทศบาลตำบลบ้านตาด ได้รับการปรับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 และปรับยกฐานะจากอ.ค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 และปรับยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีนายสมัย น้อยรามศูนย์เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาดคนแรก

ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านตาด ตั้งอยูที่ 234 หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ถนนอุดร-หนองประเสริฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่ ที่รับผิดชอบทั้งหมด 100.85 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองดูแล จำนวน 16 หมู่บ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

คำถามภาษีโรงเรือนที่ดิน

คำถาม : ทต. จะเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่จากเจ้าของที่ดินที่จัดตลาดนัดทุกสัปดาห์ ทต.จะใช้ค่าเช่ามาเป็นฐานในการประเมินได้หรือไม่

คำตอบ :

ตัวอย่างคำถามการประเมินชำระภาษี

คำถาม : การที่ ทต.แจ้งการประเมินซึ่งใช้ไปได้อีก 4 ปี แต่ปรากฎว่าผู้รับประเมินไม่มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ -นาย ก. เจ้าของที่ดินนำที่ดินไปขายฝากกับนาย ข. กรณีดังกล่าวใครเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

คำตอบ : 

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด