sky
บ้านตาดวันนี้

สำนักปลัด

RGB básico

หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น)

RGB básico

หน. ฝ่ายธุรการ
-ว่าง-

3

นางส่องอุษา ขันตีกุล
หน. ฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

7

นางสาวนฤมล มงคลเคหา
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ

RGB básico

เจ้าพนักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
-ว่าง-

5

นางสาวนฐมนต์ อภิชาติพงษ์สกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

6

สิบเอกสุรศักดิ์ แสงศิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

9

นายชาญวิทย์ โนวฤทธิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

19

นางสาวจีรจันทร์ คำปิคา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

44

นายธีรพงษ์ เพียงพันธ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

16

นางสาวศิรประภา บุดดีคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

palat_4

นางสาวธนาภรณ์ หลักฐาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

palat_5

นางสาววนิดา นามคันไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร