sky
บ้านตาดวันนี้

สำนักปลัด

RGB básico

นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักงานปลัด

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

3

นางส่องอุษา ขันตีกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

7

นางนฤมล ซอเรต์
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ

จ่าเอกเฉลิมชัย

จ่าเอกเฉลิมชัย  ชูคันหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

RGB básico

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

6

สิบเอกสุรศักดิ์ แสงศิลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

9

นายชาญวิทย์ โนวฤทธิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

19

นางสาวจีรจันทร์ คำปิคา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

44

นายธีรพงษ์ เพียงพันธ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

16

นางสาวศิรประภา บุดดีคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

palat_5

นางสาววนิดา นามคันไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร