sky
บ้านตาดวันนี้

สำนักปลัด

doc2

นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับต้น
061-0319317

nutticha

นางสาวณัฏฐพิชา ราชแข็ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้น
089-9405412

S__223125507

นางนฤมล ซอเรต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
082-8497304

ธัญธิดา ชูดำ

นางสาวธัญธิดา  ชูดำ
นิติกรปฏิบัติการ
063-5879195

S__51961897

นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
091-5689894

สุภาดา

นางสาวสุภาดา  ขุนวงษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

RGB básico

-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

6

สิบเอกสุรศักดิ์  แสงศิลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกเฉลิมชัย

จ่าเอกเฉลิมชัย  ชูคันหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

RGB básico

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

19

นางสาวจีรจันทร์ คำปิคา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

44

นายธีรพงษ์ เพียงพันธ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
092-7955602

16

นางสาวศิรประภา บุดดีคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
062-1624166

5418

-จ่าสิบเอกหญิงสุกัญญา ลีลา-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

palat_5

นางสาววนิดา นามคันไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
095-6582063

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ

21531

นายวรันด์ชิต สารีกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศรายุทธ ไชยมี (พนักงานขับรถยนต์)

นายศรายุทธ  ไชยมี
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงษ์ ศิริพันธ์(พนักงานขับรถยนต์)

นายณัฐพงษ์  ศิริพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธนา พลน้ำเที่ยง (คนงานทั่วไป)

นายยุทธพงษ์  พลเรือง
พนักงานขับรถยนต์

นายอุระ ยุบลเมฆ (พนักงานขับรถยนต์)

นายอุระ  ยุบลเมฆ
พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธนา มาตราช (พนักงานขับรถยนต์)

นายยุทธนา  มาตราช
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสุระชัย สอนบาล (คนงานทั่วไป)

นายสุระชัย  สอนบาล
คนงานทั่วไป

นายยุทธพงษ์ พลเรือง(พนักงานขับรถยนต์)

นายยุทธนา  พลน้ำเที่ยง
คนงานทั่วไป

พี่หน่อย2

นางสาววงเดือน  มังคละแสน
คนงานทั่วไป

RGB básico

-น.ส.กัลยา ตาราศรี-
คนงานทั่วไป

RGB básico

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด