sky
บ้านตาดวันนี้

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านตาด

RGB básico

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด

edu

นางกิ่งมณี  วาโย
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด

วิโรจน์

นายวิโรจน์ สรรพกิจบำรุง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด

RGB básico

นางสาวภิญญาพัชร์ จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักปลัด

อมรรัตน์

นางสาวอมรรัตน์ วันดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

33

นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

อลงกรณ์

นายอลงกรณ์ กัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รัชฎาภร เขียวโพธิ์

นางรัชฎาภรณ์ เขียวโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ธีรประภา

ดร.ธีรประภา ทองวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม