sky
บ้านตาดวันนี้

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านตาด

palat_1

ว่าที่ ร้อยตรี สมชัย  จันทร์ศรี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด

edu

นางกิ่งมณี  วาโย
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด

palat_2

นายวิโรจน์ สรรพกิจบำริง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด

3

นางส่องอุษา  ขันตีกุล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

27

นางสาวสิริกร  ไชยจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

33

นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

palat_3

นางสรัญญา  บุพสิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

66

นายเดชา แสงศรี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

st1

นางสาวณัชพร ชาญครไทย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม