sky
บ้านตาดวันนี้
Flowers in Chania

ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ ขอถังขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 042-120429 ต่อ 22


วัน/เดือน/ปี

ชื่อ-สกุล (ผู้ยื่นคำร้อง)

อายุ (ปี)

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

Line ID (ถ้ามี)มีความประสงค์
 ขอถังขยะ (รายใหม่) พร้อมขาตั้ง และฝาปิด เปลี่ยนถังขยะใบใหม่ เนื่องจาก ใบเดิม ชำรุด ยกเลิกการใช้บริการถังขยะ


จำนวนถังขยะที่ขอ


นำไปตั้งวางบริเวณไหน

พร้อมได้แนบหลักฐาน ดังนี้

 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน


อับโหลดภาพถ่าย หรือ ไฟล์ภาพ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน *อืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ถังขยะเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านตาด สำหรับใช้เป็นที่พักของหากผู้ใดถือครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางกฏหมายติดต่อ – สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติมที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทร 042-120429 ต่อ 22