sky
บ้านตาดวันนี้

redio

kumer

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

dumlongtum

ark

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านตาดโดยนายชาตรี สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด คณะผู้บริหาร พนักงานจ้างฯ ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านตาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ด้านสาธารณภัย

rongtuck

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

เทศบาลตำบลบ้านตาด


    234 หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ถนนอุดร-หนองประเสริฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
   ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่ ที่รับผิดชอบทั้งหมด 100.85 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองดูแล จำนวน 16 หมู่บ้าน
โทร. 042-120-429 แฟกซ์. 042-120-430 E-Mail: bantad_sao@hotmail.com

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด