sky
บ้านตาดวันนี้

กองคลัง

nutput

นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
096-6426614

somRerdee

นางสาวสมฤดี สินชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
082-8459911

29

นางฉวีวรรณ เหลืองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลป)
081-0524666

Personal2

นางสาวฐินัดดา  พิมพ์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
083-3532991

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

RGB básico

-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

RGB básico

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ

30

นางสาวจิราภรณ์ วรรณศรี
ผช. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
062-2258355

Seesupa

นางศรีสุภาค์  ขุลีดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

kesara

นางสาวเกศรา  วงษาเภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ