sky
บ้านตาดวันนี้

กองคลัง

S__255057922

นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง
086-494-5632

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับต้น

หมิว

นางสาวประภัสรา อาษาสะนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น

RGB básico

นางสาวสมฤดี  สินชื่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ/ชำนาญการ
082-8459911
 

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บีบอย

นายณรงค์ศักดิ์  ละออ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

29

นางฉวีวรรณ เหลืองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลป)
081-0524666

30

นางสาวจิราภรณ์ วรรณศรี
ผช. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
062-2258355

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

RGB básico

นายสันติ  วงษ์ศรีดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด