sky
บ้านตาดวันนี้

กองช่าง

รูป ผอ.กองช่าง

นายนิมิตร์  บุตรศรีน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง
099-0058812

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับต้น

m3

นายปริญญา พันธุ์สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
042-120429 ต่อ 9

avata-150x150

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

RGB básico

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

RGB básico

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

38

นายวรสิทธิ์  อุปฮาด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
042-120429 ต่อ 9

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

S__70443013

นางสาวอุราวรรณ  เริงฮัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

m6

นายวิรัตน์  บุญผาจักร
คนงานทั่วไป

mark

นายอัตชัย  วงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป

21130

นายสราวุธ  มาตราช
คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมา

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด