sky
บ้านตาดวันนี้

กองช่าง

33

นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
088-5955055

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

m3

นายปริญญา พันธุ์สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
042-120429 ต่อ 9

36

นายเอกลักษณ์ ไชยตรี
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
042-120429 ต่อ 9

RGB básico

-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า

RGB básico

-ว่าง-
นายช่างโยธา

RGB básico

คนงานทั่วไป

m6

นายวิรัตน์ บุญผาจักร
คนงานทั่วไป
089-2749294

RGB básico

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

38

นายวรสิทธิ์ อุปฮาด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
042-120429 ต่อ 9

mark

นายอัตชัย  วงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป

RGB básico

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

urawan

นางสาวอุราวรรณ  เริงฮัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ