sky
บ้านตาดวันนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ธีรประภา

ดร.ธีรประภา  ทองวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
042-120429 ต่อ 12

RGB básico

-ว่าง-
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น้ำฝน รินวงษ์

นางสาวน้ำฝน  รินวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
092-8621190

na2

นายคมสัน สาระสม
พนักงานขับรถยนต์
042-120429 ต่อ 12

utumporn

นางสาวอุทุมพร  บุตรสิม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

peangpit

นางสาวเพียงพิศ  มาตผาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ