sky
บ้านตาดวันนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ธีรประภา

นางธีรประภา  ทองวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
042-120429 ต่อ 12

RGB básico

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

RGB básico

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

S__184705031

-นางสาวอารียา พาลบุญ-
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

na2

นายคมสัน  สาระสม
พนักงานขับรถยนต์

utumporn

นางสาวอุทุมพร  บุตรสิม
คนงานทั่วไป

RGB básico

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาบริการ

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด