sky
บ้านตาดวันนี้

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 นโยบายด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
 • พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาแบบยั่งยืน
 • พัฒนาการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด
 • ส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของชุมชน

 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าสังคม

 • ส่งเสริมความนิยมไทย  การรักษาเอกลักษณ์ไทย  สังคมไทย
 • ส่งเสริมการใช้สถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ให้สามารถต่อสู้แข่งขันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์
 • ส่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
 • ส่งเสริมดูแลสวัสดิการเบี้ยชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแล
 • จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ กองทุนเยาวชน ให้มีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
 นโยบายการพัฒนา การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ได้ตามความต้องการและเสมอภาค
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้กับชุมชน
 นโยบายการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข้งของชุมชน
 • นโยบายการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
 • การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีเพื่อเป็นกำลังการพัฒนา
 • การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อบายมุขที่เป็นอันตรายกับชุมชนทุกชนิด
 • การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 นโยบายการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข
 • ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขชุมชนเพื่อบริการสังคมและชุมชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 • เสริมสร้างให้องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 • นโยบายการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงการจัดการด้านขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน
 • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบูรณาการ
 • ส่งเสริมให้มีองค์กรในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียว  การพัฒนาสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล
 นโยบายการพัฒนาการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • เสริมสร้างศักยภาพและบุคลากรในการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
 • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ช่วยปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การบริหาร  การจัดการภาครัฐ
 นโยบายการพัฒนา  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน
 • พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้  (ถนน, ไฟฟ้า, ประปา ระบบการระบายน้ำ)
 • ควบคุมการวางผังเมือง  โดยจัดเขตการใช้ที่ดินที่พักอาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการให้ชัดเจนและมีสัดส่วนที่เหมาะสม
แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด