sky
บ้านตาดวันนี้

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย ภาษีซึ่งจัดเก็บจากป้าย ซึ่งแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
หลักฐานที่นำไปแสดง
– แบบหรือภาพถ่ายของป้ายพร้อมขนาด
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศติกายน – ธันวาคม 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 2564
แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564
ชำระภาษี : ภายใน เมษายน 2564
ผ่อนชำระภาษี : เมษายน – มิถุนายน 2564
ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)


แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด