sky
บ้านตาดวันนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาด

จากการประเมินสภาพการณ์ปัญหา/ความต้องการ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของสภาพการพัฒนาในอนาคต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

” เศรษฐกิจเข้มแข็ง                  ร่วมแรงพัฒนา

การศึกษาทันสมัย                  สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ

เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ”

เศรษฐกิจเข้มแข็ง 

– ส่งเสริมอาชีพระดับครอบครัวและกลุ่ม ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชีวิตให้ดีและยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ร่วมแรงพัฒนา

– มีการประสานความร่วมมือจากประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนา อย่างเป็นระบบ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์

การศึกษาทันสมัย

– ส่งเสริมการศึกษาทั้งระดับก่อนอนุบาล-ระดับอุดมศึกษา โดยจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนในพื้นที่ ตลอดส่งเสริมอบรมศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

 สุขภาพอนามัยเป็นเลิศ

–  ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย เอาใจใส่ตั้งแต่ทารกในครรภ์ยันผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างและเจ้าหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในสถานีอนามัย

เชิดชูระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

–  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรโดยยึด

 • หลักยุติธรรม
 • หลักคุณธรรม
 • หลักความโปร่งใส
 • หลักความมีส่วนร่วม
 • หลักความรับผิดชอบ
 • หลักความคุ้มค่า
พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่ 8  การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. การคมนาคมสะดวก
 2. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
 3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 5. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี
 7. ประชาชนมีสุขภาพดี
 8. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีความยั่งยืน
 10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 11. ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการดูแล
แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด