sky
บ้านตาดวันนี้

สำนักปลัด

doc2

นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
061-0319317

nutticha

นางสาวณัฏฐพิชา ราชแข็ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
089-9405412

doc1

นางส่องอุษา ขันตีกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

7

นางนฤมล ซอเรต์
นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ
082-8497304

ธัญธิดา ชูดำ

นางสาวธัญธิดา  ชูดำ
นิติกรปฏิบัติการ
063-5879195

จ่าเอกเฉลิมชัย

จ่าเอกเฉลิมชัย  ชูคันหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
096-4897998

6

สิบเอกสุรศักดิ์ แสงศิลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
042-120429 ต่อ 11

9

นายชาญวิทย์ โนวฤทธิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
042-120429 ต่อ 11

19

นางสาวจีรจันทร์ คำปิคา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

44

นายธีรพงษ์ เพียงพันธ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
092-7955602

16

นางสาวศิรประภา บุดดีคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
062-1624166

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

palat_5

นางสาววนิดา นามคันไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
095-6582063