sky
บ้านตาดวันนี้

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านตาด

Palat001

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด
081-8712203

edu

นางกิ่งมณี  วาโย
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด
098-8874149

วิโรจน์

นายวิโรจน์ สรรพกิจบำรุง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด
091-0651031

doc2

นางสาวภิญญาพัชร์ จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักปลัด
061-0319317

nutput

นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
096-6426614

รูป ผอ.กองช่าง

นายนิมิตร์  บุตรศรีน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
099-0058812

อลงกรณ์

นายอลงกรณ์ กัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
065-1087852

somporn

สิบเอกสมพร หีบแก้ว
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
098-4987566

ธีรประภา

ดร.ธีรประภา ทองวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
063-3566914