sky
บ้านตาดวันนี้

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านตาด

Palat001

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด
042-120429 ต่อ 16

edu

นางกิ่งมณี  วาโย
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด
098-8874149

วิโรจน์

นายวิโรจน์ สรรพกิจบำรุง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด
091-0651031

doc2

นางสาวภิญญาพัชร์ จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักปลัด
061-0319317

อมรรัตน์

นางสาวอมรรัตน์ วันดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-9515195

33

นายวัชรินทร์ วรรณพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
088-5955055

อลงกรณ์

นายอลงกรณ์ กัณหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รัชฎาภร เขียวโพธิ์

นางรัชฎาภรณ์ เขียวโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
082-1166527

ธีรประภา

ดร.ธีรประภา ทองวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
042-120429 ต่อ 12