sky
บ้านตาดวันนี้

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านตาด

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5  บ้านกกสะทอน  ตำบลบ้านตาด  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  บนถนนอุดร-หนองแสง   ได้ปรับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด  เมื่อวันที่   2  มีนาคม   2539 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดขนาดใหญ่  เมื่อวันที่   21  มกราคม 2553 ต่อมาได้ปรับยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดขนาดใหญ่เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

1.2 เนื้อที่

มีพื้นที่ทั้งหมด   100.85   ตารางกิโลเมตร

1.3 ภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านตาดมีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

  1. อ่างเก็บน้ำหนองประเสริฐ
  2. อ่างเก็บน้ำบ้านผ่านศึก 3

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบ้านจั่น และตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภาปี และ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี

1.4 จำนวนหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลบ้านตาด  มีพื้นที่การปกครองดูแล  จำนวน  16  หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ทั้ง  16  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร (คน)
จำนวนครัวเรือน (หลัง)
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านตาด
1,158
1,110
2,268
776
นายสัมผัส วรรณวงศ์
2
บ้านหลุบหวาย
482
523
1,005
344
นายวิโรจน์ ลาบคำนูน
3
บ้านผ่านศึก 1
244
260
504
163
นางชลธิดา เมืองทา
4
บ้านผ่านศึก 2
448
421
869
270
นายอธิพงษ์ ศรีวงศ์แก้ว
5
บ้านกกสะทอน
498
473
971
278
นายทวี สิทธิสูงเนิน
6
บ้านผ่านศึก 3
274
279
553
196
นายบรรจง บุญคุ้ม
7
บ้านป่าขาม
283
285
568
170
นายบัวทอง หงษ์แสน
8
บ้านอินทร์แปลง
326
362
688
209
นางปิ่นผกา หวานพร้อม
9
บ้านโนนเดื่อ
376
353
729
321
นางทองยุ่น ภูมิพรรณา
10
บ้านสุขสมบูรณ์
460
459
919
339
นางสุกันยา นามมนตรี
11
บ้านศรีบุญเรือง
413
436
849
313
นายเหมือน  ฝอยทอง
12
บ้านผ่านศึก 4
253
282
535
153
นางสาวโชติมา พูลสาทรกูล
 13
บ้านเครือหวายดิน
117
133
250
87
นางลำไพ เคหาไสย
14
บ้านตาดใต้
519
545
1,064
435
นายสละ  ผาบจันดา
15
บ้านมอดินแดง
201
199
400
87
นายอุดร  อินทมล
16
บ้านโนนเดื่อพัฒนา
381
387
768
202
นางคำแสน  จาบาล
รวมทั้งหมด
6,433
6,507
12,940
4,334

* ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองอุดรธานี กรมการปกครอง ณ เดือน กันยายน 2557

1.5 ประชากร

ประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน   12,646  คน  แยกเป็น  เพศชาย   จำนวน  6,298  คน  เพศหญิง  จำนวน  6,348  คน    จำนวน  ครัวเรือน  3,892  ครัวเรือน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 การประกอบอาชีพอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์

 • เกษตรกรรม
 • รับจ้าง
 • เลี้ยงสัตว์ ประมง
 • ธุรกิจ ค้าขายและอื่นๆ

ประมาณ 65%
ประมาณ 25%
ประมาณ 5%
ประมาณ 5%

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด

 • ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก/กลาง
 • โรงสีข้าว
 • ตลาด
 • ร้านค้า
 • กลุ่มอาชีพ
 • กลุ่มออมทรัพย์

15 แห่ง
20 แห่ง
2 แห่ง
63 แห่ง
40 กลุ่ม
16 กลุ่ม

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

8 แห่ง
1 แห่ง
7 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด (ตั้งอยู่หมู่ที่  1,2,3,5,8,9,10,11,13,15)
 • สำนักสงฆ์  (ตั้งอยู่หมู่ที่  4,5,6,7)

11 แห่ง
4 แห่ง

3.3 ด้านสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3)
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

2 แห่ง
14 แห่ง

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   1 ศูนย์
 • สถานีตำรวจชุมชน    จำนวน  1  แห่ง

มีสมาชิกจำนวน   168    คน (4 รุ่น)

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม   

เทศบาลตำบลบ้านตาด   ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 15 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 558  กิโลเมตร  มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน คือ

 • ถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี – ขอนแก่น
 • ถนน ทางหลวงชนบท. (อุดรธานี – หนองแสง)

4.2 การสื่อสารและการโทรคมนาคม

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้   1,120   ครัวเรือน

 •  เครือข่ายวิทยุสื่อสาร ใช้ศูนย์วิทยุบัวหลวง  คลื่นความถี่  หลัก 162.175  MHZ

4.3 การไฟฟ้าและประปา

เทศบาลตำบลบ้านตาด มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  การประปาใช้น้ำประปาหมู่บ้านยังไม่ครบทุกหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้ำผิวดินและปริมาณน้ำใต้ดินน้อยและคุณภาพไม่ดีไม่สามารถทำระบบน้ำประปาได้ต้องใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น   บาดาล   หรือแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นน้ำที่ ไม่ได้ผ่านระบบการกรองอย่างถูกวิธี

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ฝาย
 • บ่อน้ำตื้น
 • ประปาหมู่บ้าน
 • ลำห้วย
 • คลองส่งน้ำ

5 แห่ง
381 แห่ง
16 แห่ง
13 แห่ง
4 แห่ง

5. ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านตาด

5.1 อัตรากำลัง

 • ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  ทต.บ้านตาด   ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน  2558
แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด