sky
บ้านตาดวันนี้

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านตาด

nayok

นายสมัย น้อยรามศูนย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด

long_1

นางสุดถนอม อินทมล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด

long_2

นายสมหมาย พาพันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด

leka

นายไทยแลนด์ ไชยเทพ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด

RGB básico

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด
-ว่าง-