sky
บ้านตาดวันนี้

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาด

s11

ร้อยโทเดชา ทองมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านตาด

s10

นายบุญเลี่ยม พิมพ์ศรี
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาด เขต 1

s5

นางคำพันธ์ ประวันโน
สมาชิกสภาเทศบาล

s6

นางศรีอุดร คำภูแสน
สมาชิกสภาเทศบาล

s7

นายชำนาญ มาดขาว
สมาชิกสภาเทศบาล

s9

นายเทวี ขุลีดี
สมาชิกสภาเทศบาล

s8

นายสันติ วงษ์ศรีดา
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาด เขต 2

s3

นายณรงค์ พิมพ์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

s12

นายสงกา รัตนงาม
สมาชิกสภาเทศบาล

s4

นายคำแดง จันนาวัน
สมาชิกสภาเทศบาล

s2

นายชาตรี สารีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล