sky
บ้านตาดวันนี้

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านตาด

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบลออกเป็น 2 ส่วน  คือ  สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  สำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลแล้วจะมีโครงสร้างเพิ่มขี้นอีกส่วนหนี่ง  คือ  พนักงานเทศบาล

 สภาเทศบาลตำบล

สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน 12 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง  คราวละ  4 ปี  สภาเทศบาล มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล

 ผู้บริหารเทศบาลตำบล

ให้มีผู้บริหารเทศบาลตำบล ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  คนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง รองนายกเทศมนตรี  2  คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกสภาฯ  ให้ผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารงานของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า

 พนักงานเทศบาล

ให้เทศบาลตำบลบ้านตาดมีพนักงานเทศบาลและจัดแบ่งการบริหารออกเป็นส่วนราชการต่าง ๆ ตามปริมาณและ  คุณภาพของงานโดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปของเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลบ้านตาด  แบ่งส่วนราชการออก เป็น   6  ส่วน   ดังนี้

  1. สำนักปลัด
  2. กองคลัง
  3. กองช่าง
  4. กองการศึกษา
  5. กองวิชาการและแผนงาน
  6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม