sky
บ้านตาดวันนี้

  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลบ้านตาด

เทศบาลตำบลบ้านตาด ได้รับการปรับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 และปรับยกฐานะจากอ.ค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 และปรับยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีนายสมัย น้อยรามศูนย์เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาดคนแรก

ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านตาด ตั้งอยูที่ 234 หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ถนนอุดร-หนองประเสริฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่ ที่รับผิดชอบทั้งหมด 100.85 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองดูแล จำนวน 16 หมู่บ้าน

.EPS เป็นไฟล์ที่ย่อขยายหรือแก้ไขภาพโดยไม่เสียความละเอียด สามารถนำไปเปิดได้กับโปรแกรม Illustrator, Inkscape, Phosotshop

พ.ศ.2539

ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

พ.ศ.2553

ปรับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่

พ.ศ.2555

ปรับยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง
แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด